Reizen van Laere - algemene voorwaarden

Zowel de specifieke voorwaarden van reizen van Laere als de algemene voorwaarden van de geschillencommissie reizen zijn van kracht.

Bijzondere voorwaarden Reizen Van Laere

Art.1: Bevoegdheden

 1. Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisatoren.

Art.2: Prijs

 1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen die door de klant en de reisbemiddelaar zijn ondertekend, zijn geldig.
 2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten, die wordenopgelegd door de beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar lid is.

Art.3: Betalingen

 1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto, zonder korting. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals met de wettelijke intresten van de datum van de vervaldag.
 2. Bij elke reservatie, moet het voorschot binnen de week na reservatie betaald worden, anders heeft de reisbemiddelaar het recht de reis te annuleren en de annuleringskosten te verhalen op de reiziger. Het saldo wordt één maand voor afreis betaald.
 3. Bij reservering van vlieg-, bus-,trein- of boottickets zonder hotelverblijf, moet de volledige reissom onmiddellijk bij reservering betaald worden. Deze regeling geldt eveneens voor forfaitreizen die geboekt worden binnen de maand voor afreis.

Art.4: Formaliteiten

 1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar werden meegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waar op de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

Art. 5: Uurregelingen

 1. De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Art. 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval onmiddellijk betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
 2. Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annulatiekosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15% van de reissom.
 3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de daarbij horende kosten (10 euro per persoon), naast de normale prijsaanpassing en naast de wijzigingskosten die door de touroperator aangerekend worden.

Art.7: Klachtenregeling

 1. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Sint-Niklaas en Dendermonde bevoegd.

Art.8: Luchthavenvervoer

 1. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van het door de reisbemiddelaar georganiseerd betalend luchthavenvervoer, bepaalt de reisbemiddelaar het uur waarop de klant thuis wordt opgehaald. Indien de klant het afgesproken uur wenst te wijzigen is dit op eigen verantwoordelijkheid. Mist de klant daardoor zijn vlucht dan kan de reisbemiddelaar onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden.
 2. Het luchthavenvervoer kan enkel gereserveerd worden wanneer de vlucht bij Reizen Van Laere geboekt is.

Art.9 : Voorkeur

 1. Een voorkeur (kamertype, kamernummer, verdieping, plaatsen op de vlucht...) is steeds onder voorbehoud en nooit bindend, tenzij er bij de touroperator een supplement betaald werd om deze voorkeur te verkrijgen.

Art.10 : Reserveringen door personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken

 1. Niet-Belgen dienen zich steeds bij de bevoegde instanties te informeren over de nodige formaliteiten en de benodigde documenten om naar hun vakantiebestemming te reizen.
 2. Niet-Belgen dienen zich te informeren over de in België geldende bepalingen met betrekking tot de annulerings-en reisverzekeringen. Vaak dekken de verzekeringsproducten die in de verschillende landen worden aangeboden niet dezelfde risico’s. We verwijzen hiervoor naar de algemene voorwaarden van de verschillende door de reisbemiddelaar of touroperator aangeboden verzekeringen.